Aankomende evenementen en recente evenementen

Op deze pagina vindt u aankondigingen van aankomende evenementen, cursussen, workshops en impressies en uitslagen van recente evenementen

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP 29 mei 2022 IN DE KANTINE VAN DE KVVP. Aanvang 13.00 uur

 

AGENDA

 

1.Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Goedkeuring van de notulen Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2021

4.Jaarverslag secretaris

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Benoemen kascontrolecommissie

7. Financieel overzicht 2021 (op te vragen bij de penningmeester v.a. 22-05-2022)

8. Vaststellen jaarlijkse contributie

 

PAUZE

 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Joop van den Berg.

 

Als Interim voorzitter stellen we aan u voor?

 

Statutair aftredend (elke 3 jaar) zijn de bestuursleden Hannie Bolsman (2016), Marianne Martini (2016). Zij stellen zich herkiesbaar. Statutair aftreden en niet herkiesbaar is Cees Kramer

Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur Pieter Sparreboom aan u voor. De functie zal nader door het bestuur besproken worden.

 

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich overeenkomstig het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement melden bij het secretariaat.

10. Rondvraag

11. Sluiting


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

20 JUNI 2021

 

Verslag van de ALV in de kantine van de vereniging aan de Voorweg 7a te Spijkenisse.

 

1. Opening en mededelingen

Voorzitter Joop van den Berg heet 9 leden welkom, speciaal de ereleden en bedankt alle vrijwilligers voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar.

Afmelding met bericht: Jan Batenburg en Cees Kramer, Rob van de Graaf, Piet de Pee.

De vergadering begint met een moment stilte om Henk Gaasbeek te herdenken.

 

 

2. Ingekomen stukken

Mail Piet de pee met als onderwerp roken. Deze mail is eerder al behandeld i.v.m. de afwezigheid van Piet. Cor van der Wiel heeft hier ook een vraag over, deze wordt later in de vergadering behandeld.

 

 

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering op 27 september 2020

De notulen worden goedgekeurd.

 

 

4. Jaarverslag secretaris

Met dank aan de secretaris wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de laatste alinea in het verslag ontstaat een discussie. De club loopt inkomsten mis door problemen met de administratie. De verantwoording ligt niet bij Karin Vermeulen, maar bij de gebruikte systemen. Als de nieuwe automatisering in gebruik genomen wordt, zal een cursist eerst gevraagd worden het bedrag over te maken, na betaling volgt een uitnodiging voor de cursus.

 

 

5. Verslag kascontrolecommissie en decharge van het bestuur

Met dank aan de kascontrolecommissie wordt het verslag bij acclamatie akkoord bevonden en goedgekeurd; alsmede wordt er decharge over 2020 verleend.

 

 

6. Benoemen kascontrolecommissie

De volgende leden, Cor van der Wiel en Dick Alkemade, hebben zich beschikbaar gesteld om het financieel jaarverslag over 2021 te controleren. Cor vraagt om een inventarislijst, deze zal opgevraagd worden bij Rob van de Graaf.

 

 

7. Financieel overzicht 2020

Helaas is de vorige penningmeester niet aanwezig om de toelichting te geven over de cijfers van 2020. De kascontrolecommissie heeft een bijlage toegevoegd, het bedrag aan contributie en het aantal betalende leden wordt in twijfel getrokken. Ook zijn niet alle bedragen te verklaren, de facturen zijn incompleet. Het gaat om een bedrag van € 726,- en een bedrag van € 1107,-. Miranda neemt contact op met Rob om deze bedragen te verklaren. Ook is er een vraag waarom de kantinekosten over 2020 hoger zijn dan over 2019.

 

 

8. Vaststellen jaarlijkse contributie

Besloten wordt de contributie niet te verhogen.

 

 

9. Bestuursverkiezing

Er zijn geen aftredende of herkiesbare bestuursleden.

 

10. Rondvraag

Cor van der Wiel:

  • Cor mist voor de 2e opeenvolgende keer een bestuurslid in de ALV.

  • De uitnodiging via Facebook en via de mail heeft niet iedereen bereikt; Dit is een verbeterpunt en hopelijk zal dit met de verbetering van de automatisering opgelost worden.

  • Het clubblad op de website werkt niet en er is geen gedrukt exemplaar ontvangen; Er zal contact opgenomen worden met de adverteerders en er zal input voor het clubblad gevraagd worden.

  • Cor geeft aan dat de kantineprijzen herzien moeten worden en dat de kassa hier eventueel op aangepast zal moeten worden.

  • Wat betreft het rookverbod (zie ook mail Piet) zal er een nieuw bord op het hek geplaatst worden en een bord bij de rookzone. Dit zal gecommuniceerd worden via een nieuwsbrief.

Karin Vermeulen:

  • Karin laat weten dat er contact met de vereniging opgenomen kan worden door een instantie die hulphonden opleidt.

Gerard Baas:

  • Gerard vraagt of er per (les)dag een vrijwilliger beschikbaar is om de instructie van drinken te voorzien; Dit wordt een agendapunt in de volgende bestuursvergadering.

 

11. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inzet. 

 

Nieuwe leden vanaf 1 januari t/m 11 april 2022

 

Mevr. S. Bailey, Hoogvliet

Dhr. H. Balkhoven, Spijkenisse

Mevr. J. van den Berg, Spijkenisse

Dhr. A. Biesbroek, Hoogvliet

Mevr. A. Bruin, Spijkenisse

Mevr. J. van Buuren, Spijkenisse

Mevr. J. Capello, Hoogvliet

Mevr. A. Darthuizen, Spijkenisse

Mevr. Y Dekker, Spijkenisse

Mevr. D. Dik, Spijkenisse

Dhr. A. van der Es, Spijkenisse

Mevr. M. Groenenberg, Poortugaal

Dhr. P. de Groot, Spijkenisse

Mevr. D. Hardus, Spijkenisse

Mevr. D. Heinemann, Hoogvliet

Dhr. J. Hesselink, Spijkenisse

Mevr. C. Hoefnagel-Verbrugge, Goedereede

Mevr. N. IJzendoorn, Spijkenisse

Mevr. B. de Jong, Spijkenisse

Dhr. J.M. Koster, Spijkenisse

Dhr. R. de Langen, Spijkenisse

Dhr. M. Leijdens, Spijkenisse

Mevr. G. Lugtigheid-van Senus, Abbenbroek

Dhr. K. Luk, Bergschenhoek

Mevr. N. van der Mee, Spijkenisse

Mevr. K. Mol, Spijkenisse

Mevr. D. Molendijk, Spijkenisse

Dhr. R. Muntz, Spijkenisse

Dhr. J.W. Neijenhuis, Spijkenisse

Mevr. R. Noppen, Spijkenisse

Mevr. V. Ooms, Hoogvliet

Mevr. G. Ranes,Spijkenisse

Dhr. J. Schop, Poortugaal

Dhr. K. Swemmer, Hoogvliet

Mevr. J. Taal, Pernis

Mevr. A. Taal, Spijkenisse

Mevr. C. Teunissen, Geervliet

Mevr. J. Verdoes, Hellevoetsluis

Mevr. N. Versteeg, Spijkenisse

Mevr. B. de Vos, Spijkenisse

Mevr. D. de Vos, Spijkenisse

Dhr. S. de Vries, Spijkenisse

Mevr. N. Wagemans, Spijkenisse

Mevr. R. van de Wal, Rozenburg

Dhr. P. Westdijk, Spijkenisse

Mevr. S. van Zanten, Spijkenisse

Mevr. A. van Zomeren, Spijkenisse

 

Bezwaren tegen bovenvermelde aspirantleden

dienen uiterlijk twee weken na publicatie bij 

het secretariaat worden ingediend.

 

 

Recente evenementen